Stukadoor Gezocht? - Schilderwerken in Zoetermeer

Gepubliceerd nov. 07, 21
6 min read

2021 Kosten Schilderwerk En Stucwerk - Stukadoor in Zoetermeer

De commissie heeft in het tussenadvies van 20 juli 2020 overwogen een nader standpunt van de ondernemer, als reactie op hetgeen de consument op 12 mei 2020 heeft aangegeven, niet in het door het secretariaat beschikbaar gestelde dossier te hebben aangetroffen. houtrot. Bij navraag bij het secretariaat bleek de ondernemer daartoe niet in de gelegenheid te zijn gesteld terwijl de ondernemer ook niet op de recent door de consument ingebrachte foto’s heeft kunnen reageren.

Daarbij verzocht de commissie de ondernemer voorts de definitieve offerte van 21 maart 2018 te betrekken met daarin aangegeven de door de ondernemer te verrichten werkzaamheden en waarop de opdracht door de consument is verstrekt nu daarbij houtrot niet expliciet is uitgesloten terwijl er in die offerte wel wordt gesproken over plaatselijk repareren (etro vastgoedzorg).

De inhoud van dit tussenadvies moet eveneens als hier ingevoegd en herhaald worden beschouwd - binnen schilderwerk. De commissie heeft vervolgens kennis genomen van de nadere reactie van de ondernemer alsmede van de consument. De commissie zal bindend adviseren zonder nadere mondelinge behandeling, temeer nu partijen niet uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven een nadere mondelinge behandeling te wensen en de commissie dit alsmede een nadere rapportage van de deskundige niet noodzakelijk acht.

Schildersbedrijf in Zoetermeer

Op 6 mei 2020 zijn de herstelwerkzaamheden gestart. Op 7 mei 2020 werden diverse plekken waar de deskundig van de commissie sterk verhoogd vochtgehalte was geconstateerd, gecontroleerd door de verflagen te verwijderen. Na verwijdering van de in 2018 aangebrachte verflagen bleek er inderdaad sprake te zijn van houtrot. De onderdorpel van de keukenraam en de zijdorpels van het keukenraamkozijn zijn rot.

Mijn vermoeden dat er door de ondernemer over het houtrot is geverfd is dus juist gebleken. Naar mijn mening is de ondernemer hiervoor aansprakelijk. De ondernemer heeft aangegeven niet verplicht te zijn houtrot tijdens het schilderwerk te melden en is geenszins van plan de schade te betalen. Voorts betwist de consument hetgeen de ondernemer naar aanleiding van het laatste tussenadvies heeft gesteld.

Schilder Gezocht? – Voordelig Behang ZoetermeerKleinbouw: Stukadoor Gezocht - Klusjesman Inhuren Zoetermeer

Het ontbreken van de te nemen verantwoording van de ondernemer en het niet aanbieden van excuses, stemt haar enorm verdrietig. Zij vraagt de commissie een hogere vergoeding vast te stellen dan de in het eerste tussenadvies verleende vergoeding. Zij heeft ter beperking van verdere schade in verband met de gebleken houtrot gekozen voor en is akkoord gegaan met de offerte van een derde omdat zij daar meer vertrouwen in heeft dan de door de ondernemer uitgebrachte onduidelijke offerte.

Stukadoor Of Schilder Gezocht - Stucwerk in Zoetermeer

In de kern en voor zover relevant komt de nadere reactie van de ondernemer op het volgende neer - houtrot. Houtrot is vaak niet zichtbaar tijdens de initiële schouw door de schilder. Ook tijdens de uitvoering van het schilderwerk is houtrot vaak niet vast te stellen. Houtrotherstel is vaak kostbaar, met name als er delen vervangen moeten worden.

Indien tijdens de uitvoering houtrot wordt vastgesteld, wordt dit in overleg en alleen met akkoord van de consument als meerwerk toegevoegd aan de offerte. Het rapport dd. 29 oktober 2018 van de bouwkundig inspecteur van Vereniging Eigen Huis (hierna VEH) geeft aan, dat er geen indicaties van houtrot zijn. In november 2018 is de consument voorgesteld om de laatste herstelpunten uit het VEH rapport, door een andere schilder te laten uitvoeren.

Pas op 5 september 2019 vindt er een deskundigenonderzoek door geschillencommissie plaats. Op 6 mei 2020 starten de herstelwerkzaamheden, waarbij houtrot wordt aangetroffen. Herstel van houtrot dat aan de dakkapel (voorgevel) onder trespa is aangetroffen (zie foto’s 1 en 2 in de bijlage), valt niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer (buiten schilderwerk).

Schilder - Topkwaliteit Schilderwerk - Scherpe Prijs! in Zoetermeer

Er is hiervoor een offerte opgemaakt, welke reeds in het dossier is opgenomen. Houtrotherstel keukenraam/kozijn en onderkant raamkozijn dakkapel (zie foto’s 3,4 en 5) vallen wel onder de overeenkomst en worden voor onze rekening hersteld. Er is hiervoor een aparte offerte ad € 453,75 opgemaakt. De consument heeft echter zonder enig overleg besloten een ander de opdracht te geven het door hen geoffreerde herstel uit te voeren.

324,95 (inclusief BTW) betreft al het houtrotherstel, inclusief het gedeelte dat voor rekening van de ondernemer is. De bouwkundig inspecteur van VEH heeft bij zijn inspectie géén houtrot aangetroffen. De ondernemer kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het verergeren van verborgen houtrot, dat eventueel ontstaan is door het lange tijdsbestek door de behandeling via de geschillencommissie.

Dit is door de consument echter geweigerd. De ondernemer heeft al aangeboden het herstelde hout wat niet onder de overeenkomst valt kosteloos te schilderen. De ondernemer wil daarnaast de consument tegemoet komen, door het geoffreerde herstel van een derde ad € 453,75 (inclusief BTW) aan de consument te vergoeden. De ondernemer betwist dat er sprake zou zijn geweest van onbeschoft gedrag van een van de medewerkers naar de consument toe.

Schilder - Topkwaliteit Schilderwerk - Scherpe Prijs! in Zoetermeer

Muren Spuiten Prijsoverzicht + Slimme Tips in ZoetermeerSchilder in Zoetermeer

Het herstel had al veel eerder kunnen worden uitgevoerd. Echter, de consument wou dit niet en heeft de weg van de commissie gekozen waardoor er vertraging in die uitvoering is ontstaan. De ondernemer heeft zich altijd bereid verklaard mee te werken aan een goede, doch rechtvaardige oplossing en handhaaft het voorstel gedaan in de reactie van 6 augustus 2020 en zoals hiervoor is weergegeven en met behoud van de overeengekomen garantie.

Wat betreft de mondelinge behandeling op 20 juli 2020 zonder de aanwezigheid van partijen over de vraag of er een nader onderzoek door de deskundige gewenst was, wijst de commissie er op dat de behandeling ook in het belang van de ondernemer en in het belang van een goede en evenwichtige beoordeling is aangehouden toen bij navraag bij het secretariaat bleek dat de ondernemer niet in de gelegenheid was gesteld te reageren op hetgeen de consument in haar brief van 12 mei 2020 heeft aangevoerd alsmede op de door haar ingebrachte foto’s (houtrot).

De commissie stelt uit hetgeen partijen over en weer hebben ingebracht en niet dan wel onvoldoende hebben weersproken vast dat partijen thans nog van mening verschillen over de door houtrot aangetaste delen te weten de onderdorpel van de keukenraam, de zijdorpels van het keukenraamkozijn alsmede de onderplaat, de zijwand en onderdorpel van het dakkapel (houtrot achter trespa).

Uurtarief Schilder: Wat Zijn Normale Prijzen Voor Schilders? in Zoetermeer

Het gaat om de vraag voor wiens risico en rekening dit komt (buiten schilderwerk). Voor de beantwoording van die vraag is – gelet op hetgeen thans ter tafel ligt – een nader onderzoek door de deskundige niet nodig. Vaststaat dat de consument inmiddels na offerte gekozen heeft voor de herstelwerkzaamheden van al het geconstateerde houtrot door een derde.

Schilder Gezocht? in ZoetermeerSchilder Gezocht - Stuc in Zoetermeer

d. 6 augustus 2020) voor rekening en risico komt van de ondernemer. Daarbij betrekt de commissie ook de door de ondernemer met de consument overeengekomen garantie van 6 jaar op het door hem uitgevoerde werk. In het geval er sprake zou zijn van het schilderen over houtrot door de ondernemer heeft deze niet gehandeld zoals je van een redelijke en bekwaam handelende vakman mag verwachten.

Meer van Cv-installaties

Navigation

Home

Latest Posts

Budget Huisontruiming.

Published Nov 29, 21
7 min read

Zo Vindt U Een Betrouwbare Schoorsteenveger

Published Nov 27, 21
8 min read